- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κέρκυρας

Από σήμερα (16/6) οι αιτήσεις

Η προ­θε­σμία υπο­βο­λής των αιτή­σε­ων αρχί­ζει από την επό­με­νη της ανάρ­τη­σης της παρού­σας στην ιστο­σε­λί­δα του Δήμου Νότιας Κέρ­κυ­ρας (www.southcorfu.gov.gr) και στον πίνα­κα ανα­κοι­νώ­σε­ων του Δημο­τι­κού Κατα­στή­μα­τος, δηλ. από την Τετάρ­τη 16 Ιου­νί­ου 2021 έως και την Τρί­τη 22 Ιου­νί­ου 2021 και ώρα 14:00.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Νότια Κέρ­κρα σήμε­ραhttps://www.facebook.com/%CE%97-%CE%9D%CF%8C%CF%84%CE%B9%CE%B1-%CE%9A%CE%AD%CF%81%CE%BA%CF%85%CF%81%CE%B1-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-444671449616454

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.