- Διαφήμιση -

Κρητικός επιστήμονας στη λίστα του ΤΙΜΕ με τους 100 ανθρώπους που θα αλλάξουν τον κόσμο — «Είναι τιμή μου», λέει ο ίδιος

Αυτή η ετή­σια λίστα ανα­γνω­ρί­ζει 100 ανθρώ­πους από όλους τους χώρους, της πολι­τι­κής, της επι­στή­μης, της τέχνης και της κοι­νω­νι­κής δρά­σης με την πιο ισχυ­ρή προ­ο­πτι­κή να αλλά­ξουν το μέλ­λον του κόσμου…
περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.