- Διαφήμιση -

New York Times: Η ελληνική οικονομία είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρώπης

Η Ελλά­δα είναι μία από τις ταχύ­τε­ρα ανα­πτυσ­σό­με­νες οικο­νο­μί­ες της Ευρω­ζώ­νης, σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα των New York Times, με τους επεν­δυ­τές και τους του­ρί­στες να συρ­ρέ­ουν στη χώρα. Φορ­τω­μέ­νη με χρέ­ος που δεν μπο­ρού­σε να απο­πλη­ρώ­σει, η Ελλά­δα σχε­δόν διέ­λυ­σε την ευρω­ζώ­νη πριν από μια δεκα­ε­τία, ωστό­σο, σήμε­ρα είναι μια από τις ταχύ­τε­ρα ανα­πτυσ­σό­με­νες οικο­νο­μί­ες της Ευρώπης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.