- Διαφήμιση -

Οικονομική ενίσχυση στους υδατοκαλλιεργητές λόγω COVID-19

Υπεγράφη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αφο­ρά στη χορή­γη­ση κεφα­λαί­ου κίνη­σης ή παρο­χή αντι­στάθ­μι­σης για την προ­σω­ρι­νή ανα­στο­λή ή μεί­ω­ση της παρα­γω­γής — πωλή­σε­ων που υπέ­στη­σαν οι δικαιούχοι …

Περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες Εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Αλιεία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.