- Διαφήμιση -

Panic Button: Έρχεται για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων

Τα περι­στα­τι­ι­κά άγριων ξυλο­δαρ­μών ανη­λί­κων πλη­θαί­νουν και η έξαρ­ση της βίας προ­κα­λεί ανη­συ­χία. Η ΕΛ.ΑΣ. θα εφαρ­μό­σει μέσα στο επό­με­νο διά­στη­μα το Panic Button για ανη­λί­κους. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως η χρή­ση του Panic Button μέχρι πρό­τι­νος γινό­ταν σε υπο­θέ­σεις ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας και αυτή τη φορά έρχε­ται να κατα­πο­λε­μή­σει τη βία μετα­ξύ ανηλίκων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.