- Διαφήμιση -

Φαρμακευτική κάνναβη: Άρχισε η συνταγογράφηση και η διάθεσή της από τα φαρμακεία

Άρχι­σε η συντα­γο­γρά­φη­ση φαρ­μα­κευ­τι­κής κάν­να­βης στη χώρα μας και η διά­θε­σή της από τα φαρ­μα­κεία — Πού μπο­ρούν να εφαρ­μο­στούν οι θερα­πεί­ες. Δια­θέ­σι­μη είναι πλέ­ον η φαρ­μα­κευ­τι­κή κάν­να­βη στην Ελλά­δα, ενώ ξεκί­νη­σε και η συνταγογράφηση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.