- Διαφήμιση -

Μαραθωνοδρόμος θα τρέξει 400 χλμ. για το έγκλημα στα Τέμπη-«Δεν ξεχνώ… 57 ψυχές ζητούν δικαίωση»

Ο Λαρι­σαί­ος υπερ­μα­ρα­θω­νο­δρό­μος Νίκος Κόντης θα τρέ­ξει 400 χλμ. στην μνή­μη των θυμά­των της ομα­δι­κής δολο­φο­νί­ας στα Τέμπη, στο πλαί­σιο των εκδη­λώ­σε­ων για την συμπλή­ρω­ση ενός έτους από την τρα­γω­δία. Με το σύν­θη­μα «Δεν ξεχνώ… 57 ψυχές ζητούν δικαί­ω­ση» ξεκί­νη­σε την δια­δρο­μή του το πρωί του Σαβ­βά­του στις 8:00 από τον Σταθ­μό Λαρί­σης, σημείο εκκί­νη­σης της μοι­ραί­ας επι­βα­τι­κής αμαξοστοιχίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.