- Διαφήμιση -

Πυροσβεστική: Πώς θα λειτουργούν και τι θα περιλαμβάνουν τα 13 Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων

Κινη­τά Κέντρα Επι­χει­ρή­σε­ων θα δια­θέ­τει κάθε περι­φέ­ρεια της χώρας με σκο­πό την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη δια­χεί­ρι­ση των φυσι­κών κατα­στρο­φών και τον καλύ­τε­ρο συντο­νι­σμό του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος και όλων των δυνά­με­ων Πολι­τι­κής Προστασίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.