- Διαφήμιση -

Πάνω από €1,6 δισ. το κόστος των πυρκαγιών στη χώρα

Πρω­τα­θλή­τρια Ευρώ­πης σε καμέ­νες εκτά­σεις και κόστος ζημιών η Ελλά­δα, σύμ­φω­να με το ευρω­παϊ­κό σύστη­μα EFFIS και την εται­ρεία Distrelec. Στά­χτη 1,6 εκατ. στρέμ­μα­τα και ο απο­λο­γι­σμός είναι ακό­μα ανοιχτός…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.