- Διαφήμιση -

Νέο χρονοδιάγραμμα εργασιών για την Υψηλή Γέφυρα Σερβίων

Σε 2–3 εβδο­μά­δες θα έχουν ολο­κλη­ρω­θεί οι εργα­σί­ες τοπι­κές ενί­σχυ­σης, με εξω­τε­ρι­κή προ­έ­ντα­ση, στην Υψη­λή Γέφυ­ρα των Σερ­βί­ων σύμ­φω­να με τα όσα ανέ­φε­ρε σήμε­ρα στα ΜΜΕ ο Αν. Καθη­γη­τής του τμή­μα­τος Πολι­τι­κών Μηχα­νι­κών του ΑΠΘ, Κων­στα­ντί­νος Κατά­κα­λος, ο οποί­ος πραγ­μα­το­ποί­η­σε νέες μετρή­σεις στο σημείο…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.