- Διαφήμιση -

Πολιτική Προστασία- Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε έξι περιφέρειες

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (civilprotection.gov.gr) του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης & Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις Περι­φέ­ρειες και τους δήμους των ανω­τέ­ρω περιο­χών, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τυχόν επει­σό­δια πυρκαγιών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.