- Διαφήμιση -

Το πανέμορφο σπήλαιο της Μελισσάνης στην Κεφαλονιά κρύβει μία ιστορία ανεκπλήρωτου έρωτα

Πρό­κει­ται για ένα από τα ομορ­φό­τε­ρα και πιο ατμο­σφαι­ρι­κά σημεία της Κεφα­λο­νιάς, ένα γεω­λο­γι­κό θαύ­μα, το οποίο ήταν άγνω­στο μέχρι τη δεκα­ε­τία του 1950, οπό­τε και ανα­κα­λύ­φθη­κε από τον Ιωάν­νη και την Άννα Πετροχείλου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.