- Διαφήμιση -

Πώς ξεφύτρωσε μια… Σαντορίνη στην έρημο του Άμπου Ντάμπι

Το λευ­κό των σπι­τιών, το γαλά­ζιο της θάλασ­σας, οι θόλοι… Η πρώ­τη αίσθη­ση είναι ότι βρί­σκε­σαι στη Σαντο­ρί­νη. Όμως το ζεστό αερά­κι της ερή­μου και οι αρα­βι­κοί χαρα­κτή­ρες στις πινα­κί­δες σε επα­να­φέ­ρουν στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Βρί­σκε­σαι στο Άμπου Ντά­μπι, στα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμιράτα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.