- Διαφήμιση -

Σχέδιο προστασίας 150 στόχων στην Ελλάδα

Σχέ­διο προ­στα­σί­ας 150 σημεί­ων – με ιδιαί­τε­ρη έμφα­ση στην Αττι­κή – για απο­φυ­γή επι­θέ­σε­ων από «μονα­χι­κούς λύκους», λόγω του συνε­χι­ζό­με­νου πολέ­μου στη Μέση Ανα­το­λή, έχει ήδη αρχί­ζει να εφαρ­μό­ζει η ΕΛ.ΑΣ., όπως προ­κύ­πτει από σει­ρά εγγρά­φων που συντά­χθη­καν τα τελευ­ταία 24ωρα και φέρουν την ένδει­ξη «Εμπι­στευ­τι­κό» και «Κατε­πεί­γον»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.