- Διαφήμιση -

Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχονται αυξήσεις «φωτιά» από τον Νοέμβριο

Αυξή­σεις φωτιά στα τιμο­λό­για ρεύ­μα­τος του μηνός Νοεμ­βρί­ου ανα­κοί­νω­σαν οι πάρο­χοι. Οι αντα­γω­νι­στι­κές χρε­ώ­σεις είναι υψη­λό­τε­ρες σε σχέ­ση με τον προη­γού­με­νο μήνα έως και 88%.  Η πλειο­νό­τη­τα των προ­μη­θευ­τών κινεί­ται με αυξή­σεις από 10% έως και 40%. Ποσο­στά τα οποία προ­κύ­πτουν συγκρί­νο­ντας τις καθα­ρές τιμές, δηλα­δή χωρίς τις επιδοτήσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.