- Διαφήμιση -

Συναγερμός για ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας: 71 πυρκαγιές σε 12 ώρες – Έκτακτες σύσκεψεις

Αντι­κεί­με­νο οι ισχυ­ροί άνε­μοι που θα πνέ­ουν την Κυρια­κή, Δευ­τέ­ρα και Τρί­τη σε διά­φο­ρες περιο­χές της Ελλά­δας — Κίν­δυ­νος για ταυ­τό­χρο­νη εκδή­λω­ση πυρκαγιών…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.