- Διαφήμιση -

Αφρικανική σκόνη: Αυξημένα περιστατικά στα Επείγοντα — Εμφάνιση συμπτωμάτων ακόμη και 24ωρα αργότερα

Ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή στους πολί­τες εφι­στούν οι υγειο­νο­μι­κές Αρχές για την αφρι­κα­νι­κή σκό­νη που είχε «σκε­πά­σει» τη χώρα τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες και η οποία κάνει αισθη­τές τις επι­πτώ­σεις ακό­μη και μετά την υπο­χώ­ρη­σή της…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.