- Διαφήμιση -

Η αρχαιότερη βιβλιοθήκη της Ελλάδας βρίσκεται σε ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας

Εκτός από την ομορ­φιά του τόπου, ο επι­σκέ­πτης μπο­ρεί επί­σης να θαυ­μά­σει σημα­ντι­κά κει­μή­λια και ενθυ­μή­μα­τα από διά­φο­ρες στιγ­μές του ελλη­νι­κού παρελ­θό­ντος, τα οποία φυλάσ­σο­νται στα μου­σεία της, αλλά και στην ιστο­ρι­κή βιβλιο­θή­κη της Δημη­τσά­νας, που είναι η αρχαιό­τε­ρη στην Ελλάδα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.