- Διαφήμιση -

Πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ: Οδηγίες για συμμετέχοντες και βαθμολογίες σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο

Η νέα εγκύ­κλιος που απε­στά­λη προς όλα τα Επαγ­γελ­μα­τι­κά Λύκεια (ΕΠΑΛ) από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας αφο­ρά σε όλες τις λεπτο­μέ­ρειες για τη διε­νέρ­γεια των Πανελ­λα­δι­κών, οι οποί­ες θα ξεκι­νή­σουν στις 30 Μαΐ­ου και θα ολο­κλη­ρω­θούν στις 17 Ιουνίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.