- Διαφήμιση -

Το φυτό ”δολοφόνος” με οικολογικό πρόσωπο, που κατακλύζει τις πόλεις μας

Φυτεύ­τη­κε για πρώ­τη φορά στον Εθνι­κό Κήπο από το Βασι­λιά Όθω­να και έχει κατα­κλύ­σει πλέ­ον αστι­κά πάρ­κα, πλα­τεί­ες, πεζο­δρό­μια και τους εθνι­κούς και επαρ­χια­κούς δρό­μους σε όλη τη χώρα .Η ραγδαία εξά­πλω­ση του υπο­κα­θι­στά τις δρά­σεις πρα­σί­νου πολι­τεί­ας και δήμων, χωρίς ούτε ένα ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.