- Διαφήμιση -

Το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας στην Ελλάδα για το Παρίσι 2024

Aπό τις 16 έως τις 26 Απρι­λί­ου η Ολυ­μπια­κή Φλό­γα θα ταξι­δέ­ψει σε όλη την Ελλά­δα. Θυμί­ζου­με ότι όπως ανα­κοί­νω­σε ο Πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής Ολυ­μπια­κής Λαμπα­δη­δρο­μί­ας της ΕΟΕ Θανά­σης Βασι­λειά­δης, πρώ­τος Λαμπα­δη­δρό­μος θα είναι ο χρυ­σός Ολυ­μπιο­νί­κης της κωπη­λα­σί­ας Στέ­φα­νος Ντούσκος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.