- Διαφήμιση -

Τροχαία: Ηλεκτρονικές οι κλήσεις στους παραβάτες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη – Απευθείας στο gov.gr το πρόστιμο

Τέλος στις χάρ­τι­νες κλή­σεις βάζει από σήμε­ρα η Τρο­χαία σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη φέρ­νο­ντας τις ηλε­κτρο­νι­κές κλή­σεις μέσω ειδι­κής εφαρ­μο­γής που τέθη­κα από σήμε­ρα σε λειτουργία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.