- Διαφήμιση -

Meteo: Ακραίες θερμοκρασίες τον Ιούνιο

Για τον πιο ζεστό Ιού­νιο των τελευ­ταί­ων 14 χρό­νων και με τις θερ­μο­κρα­σί­ες να χαρα­κτη­ρί­ζο­νται ακραί­ες, κάνουν λόγο οι ειδι­κοί του meteo, ανα­φέ­ρο­ντας παράλ­λη­λα και τις δύο περι­φέ­ρειες όπου ο υδράρ­γυ­ρος είχε τις μεγα­λύ­τε­ρες θετι­κές αποκλίσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.