- Διαφήμιση -

Βώλακας Τήνου: Απόδραση στο ορεινό αιγαιοπελαγίτικο χωριό με τους «σεληνιακούς» βράχους

Μπο­ρεί να μην είναι παρα­θα­λάσ­σιο και να μη δια­θέ­τει φημι­σμέ­νες παρα­λί­ες, ωστό­σο ο Βώλα­κας είναι ένα από τα πιο ονο­μα­στά χωριά της Τήνου: τόσο για τη γρα­φι­κή του ορει­νή ομορ­φιά, όσο και για τους από­κο­σμους βρά­χους που τον περι­τρι­γυ­ρί­ζουν, δημιουρ­γώ­ντας ένα μονα­δι­κό τοπίο –αισθά­νε­σαι λες και βρί­σκε­σαι στο Φεγγάρι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.