- Διαφήμιση -

Ακρίβεια: Πέντε ακόμη πολυεθνικές ελέγχονται για αισχροκέρδεια — Αυστηρό μήνυμα Σκρέκα

Πέντε ακό­μη πολυ­ε­θνι­κοί όμι­λοι κατα­να­λω­τι­κών προ­ϊ­ό­ντων που κυκλο­φο­ρούν στην ελλη­νι­κή αγο­ρά ελέγ­χο­νται από τη ΔΙΜΕΑ, προ­κει­μέ­νου να δια­πι­στω­θεί αν τηρεί­ται η νομο­θε­σία που απο­τρέ­πει αθέ­μι­τη κερδοφορία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.