- Διαφήμιση -

Αegean Kallos: Διεθνής προβολή των Κυκλάδων και του θαλάσσιου τουρισμού

Η Συμ­μα­χία για την Ελλά­δα χορή­γη­σε την παρα­γω­γή μιας σει­ράς 9 ημί­ω­ρων ντο­κι­μα­ντέρ με τίτλο «AEGEAN KALLOS», με στό­χο τη διε­θνή προ­βο­λή της Ελλά­δος και την προ­σέλ­κυ­ση υψη­λού επι­πέ­δου του­ρι­στών που αγα­πούν την περι­ή­γη­ση με σκάφος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.