- Διαφήμιση -

Από αύριο στα σούπερ μάρκετ η «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

Από αύριο θα αρχί­σει να εφαρ­μό­ζε­ται στα ράφια των σού­περ μάρ­κετ το μέτρο της σήμαν­σης «Μόνι­μη Μεί­ω­ση Τιμής» για τα προ­ϊ­ό­ντα που θα έχουν για 6 μήνες έκπτω­ση του­λά­χι­στον 5%. Μέχρι στιγ­μής οι βιο­μη­χα­νί­ες τρο­φί­μων έχουν δηλώ­σει 100 κωδι­κούς που συμ­με­τέ­χουν στην πρω­το­βου­λία του υπουρ­γεί­ου για πιο φτηνά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.