- Διαφήμιση -

Εκπέμπουν SOS οι κτηνοτρόφοι: «Είδος προς εξαφάνιση η φέτα – Μπορεί να φτάσει και 18 ευρώ/κιλό»

Σε σημείο καμπής βρί­σκε­ται η παρα­γω­γή της ελλη­νι­κής φέτας αφού μετά τις τερά­στιες απώ­λειες του ζωι­κού κεφα­λαί­ου στην Θεσ­σα­λία αλλά και την εγκα­τά­λει­ψη του κτη­νο­τρο­φι­κού επαγ­γέλ­μα­τος τα τελευ­ταία χρό­νια τεί­νει να μετα­τρα­πεί σε είδος πολυτελείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.