- Διαφήμιση -

Κατώτατος μισθός: Αύξηση στα 830 ευρώ — Πώς επηρεάζει επιδόματα και τριετίες

Από την ερχό­με­νη Δευ­τέ­ρα 1η Απρι­λί­ου τίθε­ται σε ισχύ η τέταρ­τη αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, η οποία υπερ­κα­λύ­πτει την άνο­δο του πλη­θω­ρι­σμού και τον ανε­βά­ζει στα 830 ευρώ (μικτά), τα οποία αντι­στοι­χούν σε 706 ευρώ, «καθα­ρά» και αφο­ρά περί­που 560.000 εργα­ζό­με­νους, μισθω­τούς και αμει­βό­με­νους με ημε­ρο­μί­σθιο, σύμ­φω­να με την εξει­δί­κευ­ση της από­φα­σης από την ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου Εργασίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.