- Διαφήμιση -

Τουρισμός για όλους: Παράταση για τα voucher – Μέχρι πότε θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα

Μέχρι τη Δευ­τέ­ρα 8 Απρι­λί­ου 2024 και ώρα 23:59 παρα­τεί­νε­ται η υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων για το πρό­γραμ­μα «Του­ρι­σμός για όλους 2024» κατό­πιν αυξη­μέ­νου ενδια­φέ­ρο­ντος των δικαιούχων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.