- Διαφήμιση -

Market pass: Μέσα στην εβδομάδα η τρίμηνη πληρωμή — Πότε έρχεται η επόμενη καταβολή

Αντί­στρο­φα μετρούν οι δικαιού­χοι για τις πλη­ρω­μές του market pass για τους μήνες Αύγου­στο, Σεπτέμ­βριο, Οκτώ­βριο. Όπως ανα­κοί­νω­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, δεν θα υπάρ­ξει νέα παρά­τα­ση για Νοέμ­βριο — Δεκέμ­βριο, λόγω της κακο­και­ρί­ας Daniel και της επι­βά­ρυν­σης που επέ­φε­ρε στον προϋπολογισμό…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.