- Διαφήμιση -

Ο Economist έδωσε δύο χρυσά μετάλλια στην Ελλάδα

Πρό­κει­ται για τους υπο­λο­γι­σμούς του Economist, όσον αφο­ρά το πώς απο­δί­δουν οι οικο­νο­μί­ες των 27 χωρών της ΕΕ στις πέντε μεγά­λες προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζουν: τη ζήτη­ση, το χρέ­ος, το δημο­γρα­φι­κό, την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και τις εμπο­ρι­κές σχέσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.