- Διαφήμιση -

POS: Νέα παράταση για την εγκατάσταση — Η τελική ημερομηνία

Νέα παρά­τα­ση στην υπο­χρε­ω­τι­κή απο­δο­χή ηλε­κτρο­νι­κών πλη­ρω­μών (POS) σε όλη τη λια­νι­κή προ­βλέ­πει η κοι­νή από­φα­ση του Υπουρ­γού Ανά­πτυ­ξης, κ. Κώστα Σκρέ­κα και του Υφυ­πουρ­γού Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας και Οικο­νο­μι­κών, κ. Χάρη Θεοχάρη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.