- Διαφήμιση -

Σαρωτικές αλλαγές στα επιδόματα ανεργίας

Ευρύ­τε­ρες αλλα­γές στην επι­δο­μα­τι­κή πολι­τι­κή της Δημό­σιας Υπη­ρε­σί­ας Απα­σχό­λη­σης, προ­α­ναγ­γέλ­λει η κατάρ­γη­ση των παρο­χών που δίνο­νται σε ειδι­κές κατη­γο­ρί­ες ανέρ­γων και ισχύ­ει από τις 29 Δεκεμβρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.