- Διαφήμιση -

Σούπερ μάρκετ: «Μόνιμη μείωση τιμής» στα ράφια — Ποια τα οφέλη για τους καταναλωτές

Από το τέλος Οκτω­βρί­ου θα τεθεί σε ισχύ η πρω­το­βου­λία της «μόνι­μης μεί­ω­σης τιμής» με τους κατα­να­λω­τές και τις κατα­να­λώ­τριες να μπο­ρούν να εντο­πί­ζουν στα ράφια των σού­περ μάρ­κετ τις ειδι­κές σημάν­σεις στα προ­ϊ­ό­ντα που οι προ­μη­θευ­τές μεί­ω­σαν την τιμή τους κατά του­λά­χι­στον 5% και για του­λά­χι­στον 6 μήνες…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.