- Διαφήμιση -

Δάσος Φολόης: Σημείο αναφοράς για το φυσικό πλούτο της Πελοποννήσου

Η καθη­λω­τι­κή ομορ­φιά του δάσους της Φολό­ης είναι τέτοια, που χωρίς δεύ­τε­ρη σκέ­ψη το καθι­στά ένα από τα σημεία ανα­φο­ράς για το φυσι­κό πλού­το της Πελο­πον­νή­σου. Με τα δέντρα του να δίνουν την εντύ­πω­ση ότι αγγί­ζουν θα έλε­γε κανείς τον ουρα­νό, οι εικό­νες του κάνουν τους πάντες να ανα­ρω­τιού­νται αν έχει βγει από κάποιο παραμύθι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.