- Διαφήμιση -

Βραδέτο: Η πέτρινη σκάλα των 1.100 σκαλοπατιών στα Ζαγοροχώρια

Οι εικό­νες που αντι­κρί­ζει κανείς μόλις βρε­θεί στο Βρα­δέ­το και την περί­φη­μη πέτρι­νη Σκά­λα του με τα 1.100 σκα­λο­πά­τια, μόνο συγκλο­νι­στι­κές μπο­ρούν να χαρα­κτη­ρι­στούν. Και πώς να μην είναι έτσι, άλλω­στε, καθώς πρό­κει­ται για το χωριό με το μεγα­λύ­τε­ρο υψό­με­τρο σε όλο το Ζαγόρι…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.