- Διαφήμιση -

Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τον κατώτατο μισθό – Πόσο θα πρέπει να αυξηθεί ελέω ακρίβειας

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται η δια­δι­κα­σία των δια­βου­λεύ­σε­ων για την αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού. Μετά το τέλος της περιό­δου αυτής και σε υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο που θα γίνει στις 22 Μαρ­τί­ου θα απο­φα­σι­στεί ο νέος μισθός, ο οποί­ος θα τεθεί σε ισχύ την Πρωταπριλιά…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.