- Διαφήμιση -

Οι ηλικιωμένοι βρίσκουν λύση στο πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης μέσω των «Κοινοτήτων Συμβίωσης»

Η κοι­νω­νία γερ­νά­ει στην Ευρώ­πη και την Ελλά­δα. Ο αριθ­μός των ανθρώ­πων άνω των 65 ετών θα αυξη­θεί κατά εκα­τομ­μύ­ρια τις επό­με­νες δεκα­ε­τί­ες. Στο παρελ­θόν, οι ηλι­κιω­μέ­νοι ζού­σαν στην ευρύ­τε­ρη οικο­γέ­νεια μέχρι να πεθάνουν…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.