- Διαφήμιση -

Παλαιά Μονή Φιλοσόφου: Η «ιερή χρονοκάψουλα» της Ελλάδας που ελάχιστοι γνωρίζουν

Η παλαιά Μονή Φιλο­σό­φου είναι η πιο ιστο­ρι­κή και παλαιά μονή της Αρκα­δί­ας και από τα παλαιό­τε­ρα βυζα­ντι­νά μνη­μεία της Ελλά­δας. Ιδρύ­θη­κε το 963 από τον Ιωάν­νη Λαμπαρ­δό­που­λο από τη Δημη­τσά­να, τον επο­νο­μα­ζό­με­νο «φιλό­σο­φο», ο οποί­ος ήταν γραμ­μα­τέ­ας («Πρω­το­κρί­της») του αυτο­κρά­το­ρα Νικη­φό­ρου Φωκά. Από το προ­σω­νύ­μιό του πήρε και η Μονή το όνο­μά της…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.