- Διαφήμιση -

«Κύθηρα: Ιστορίες που χτίζουν γέφυρες»: Φως σε εμπειρίες μετανάστευσης Κυθήριων στην Αυστραλία

Ιστο­ρί­ες μετα­νά­στευ­σης Ελλή­νων που έφυ­γαν από τα Κύθη­ρα για την Αυστρα­λία έχουν κατα­γρα­φεί στο πλαί­σιο του εκπαι­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος «Κύθη­ρα: Ιστο­ρί­ες που χτί­ζουν γέφυ­ρες», το οποίο ευελ­πι­στεί να λει­τουρ­γή­σει ως ο θεμα­το­φύ­λα­κας των ανα­μνή­σε­ων της κοινότητας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.