- Διαφήμιση -

ΑΕΙ: Πώς θα εισαχθούν οι υποψήφιοι από περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, που πήραν μέρος στις Πανελλαδικές

Από το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι, σύμ­φω­να με την αριθμ. Φ.253.2/95951/A5/1–9‑2023 Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση, η οποία θα δημο­σιευ­τεί σε ΦΕΚ, ειδι­κά και μόνο για το ακα­δη­μαϊ­κό έτος 2023–2024, οι μαθη­τές της τελευ­ταί­ας τάξης και οι από­φοι­τοι Λυκεί­ων του Δήμου Παλ­λή­νης, που έχουν πλη­γεί εξαι­τί­ας φυσι­κών κατα­στρο­φών και οι οποί­οι υπέ­βα­λαν αίτη­ση δήλω­ση και συμ­με­τεί­χαν στις πρώ­τες μετά το συμ­βάν πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις που διε­ξή­χθη­σαν τον Ιού­νιο του 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.