- Διαφήμιση -

Θεσσαλία: Ανησυχία για τη Λίμνη Κάρλα

Σε αυξη­μέ­νη επι­φυ­λα­κή βρί­σκο­νται οι Αρχές για την πίε­ση των ανα­χω­μά­των στη λίμνη Κάρ­λα, υπό τον φόβο ανό­δου της στάθ­μης και πρό­κλη­σης νέων πλημ­μυ­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων στις γύρω περιο­χές της Θεσσαλίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.