- Διαφήμιση -

Market Pass: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Όλες οι χρήσιμες πληροφορίες

Άνοι­ξε σήμε­ρα η δια­δι­κα­σία των αιτή­σε­ων για την οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του Market Pass για τους μήνες Αύγου­στο, Σεπτέμ­βριο και Οκτώ­βριο 2023. Οι πολί­τες μπο­ρούν να υπο­βά­λουν αιτή­σεις είτε μέσω της ψηφια­κής πλατ­φόρ­μας vouchers.gov.gr, είτε μέσω των Κ.Ε.Π. από σήμε­ρα, Παρα­σκευή 15 Σεπτεμ­βρί­ου 2023 έως και την Τρί­τη 31 Οκτω­βρί­ου 2023…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.