- Διαφήμιση -

Aντίστροφη μέτρηση για τις 4.800 θέσεις σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Την ερχό­με­νη εβδο­μά­δα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν οι εξε­τά­σεις εισα­γω­γής στα Πρό­τυ­πα σχο­λεία, καθώς επί­σης και η δημό­σια κλή­ρω­ση για την εισα­γω­γή στα Πει­ρα­μα­τι­κά. Συνο­λι­κά, 4.797 είναι οι κενές θέσεις των εισα­κτέ­ων πανελ­λα­δι­κά: οι 3.003 αφο­ρούν στα Πει­ρα­μα­τι­κά σχο­λεία και οι 1.794 στα Πρότυπα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.