- Διαφήμιση -

Ενδοσχολική βία: Πώς υποβάλλεται καταγγελία στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας

Διευ­κρι­νί­σεις σε βασι­κά ερω­τή­μα­τα ανα­φο­ρι­κά με τη λει­τουρ­γία της νέας πλατ­φόρ­μας υπο­βο­λής καταγ­γε­λιών περι­στα­τι­κών ενδο­σχο­λι­κής βίας, stop-bullying.gov.gr, που έκα­νε «πρε­μιέ­ρα» σήμε­ρα, Τρί­τη (9/4) δίνει το υπουρ­γείο Παιδείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.