- Διαφήμιση -

Έρχεται το ψηφιακό φροντιστήριο από τον Φεβρουάριο: Τι περιλαμβάνει, ποια σχολεία αφορά

Τη δημιουρ­γία μιας ολο­κλη­ρω­μέ­νης πλατ­φόρ­μας δια­δι­κτυα­κής υπο­στή­ρι­ξης μαθη­τών εκτός σχο­λι­κού ωρα­ρί­ου, θέτει σε εφαρ­μο­γή το επό­με­νο διά­στη­μα το Υπουρ­γείο Παιδείας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.