- Διαφήμιση -

Νυχτερινό ρεύμα: Σε ισχύ από 1η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο, αναλυτικά οι ώρες

Το τιμο­λό­γιο για το νυχτε­ρι­νό ωρά­ριο θα ισχύ­ει μέχρι τις 30 Απρι­λί­ου, σύμ­φω­να με όσα ανα­κοί­νω­σε η ΔΕΗ, ενώ δια­σα­φή­νι­σε πως θα είναι τμη­μα­τι­κό, δηλα­δή θα περι­λαμ­βά­νει συγκε­κρι­μέ­νες ώρες μέσα στο εικοσιτετράωρο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.