- Διαφήμιση -

Φοιτητές: Μέχρι και την Παρασκευή οι αιτήσεις για κατ’ εξαίρεση μετεγγραφή και μετακίνηση

Δεύ­τε­ρη ευκαι­ρία έχουν μέχρι και την ερχό­με­νη Παρα­σκευή όσοι φοι­τη­τές που έχουν εξαι­ρε­τι­κό λόγο και δεν υπέ­βα­λαν αίτη­ση για κατ’ εξαί­ρε­ση μετεγγραφή/μετακίνηση κατά την προη­γού­με­νη περί­ο­δο (από 20 έως 27 Νοεμ­βρί­ου 2023)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.