- Διαφήμιση -

11Μαΐου 1926: Ο Θεόδωρος Πάγκαλος απαγορεύει τις κοντές φούστες

Η ελλη­νι­κή πολι­τι­κή ιστο­ρία έχει πολ­λά και διά­φο­ρα παρά­δο­ξα. Είναι λογι­κό αν ανα­λο­γι­στεί κανείς πως οι περί­ο­δοι που όλα κυλού­σαν ομα­λά είναι μετρη­μέ­νες στα δάχτυ­λα του ενός χεριού…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.